ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺸﻮﯾﯽ ﻧﯿﺘﺮات در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﺑﺮﻧ - ResearchGate

ﺑﺮرﺳﻲ آﺑﺸﻮﻳﻲ ﻧﻴﺘﺮات و ﺟﺬب ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﻮﺳﻂ ذرت در ﺷﺮاﻳﻂ آﺑﻴﺎري . 787. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد . ﺷﺪت آب آﺑﻴﺎري. (I). ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ دوره ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از راﺑﻄـﻪ. ) 1(. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. : )1(. ﻛﻪ در آن،. راﻧﺪﻣﺎن ﻛﺎرﺑﺮد آﺑﻴﺎري. ﻣﻲ.

مروری نظام مند بر مطالعات انجام شده در خصوص غلظت نیترات در منابع .

در طول دوره رشد گیاه . ل رشد و غلظت نیترات و آمونیوم خاک دو روز قبل از کوددهی و نیز دو و چهار روز بعد از کوددهی .. های با بافت خاک لوم رسی، آبشویی نیترات ممکن است.