کنجاله سویا

برای روغن کشی از دانه سویا روش های گوناگونی وجود دارد که از مرسوم ترین آنها می توان روش پرس مارپیچی، استخراج با حلال بدون پوست گیری و استخراج با حلال همراه با.

کنجاله سویای بهپاک - شرکت صنعتی بهپاک

این پژوهش به منظور مطالعه تاثیر تغذیه کنجاله سویای فرآوری شده با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد پروار و خصوصیات لاشه گوساله های نر.

کنجاله سویا و نقش آن در تغذیه طیور - دستگاه جوجه کشی

اثر تغذیه کنجاله سویای فرآوری شده با تانن استخراج شده از پوسته پسته . حاوی تانن پوست پسته، سه - کنجاله سویای فرآوری شده با ۱۰ درصد عصاره حاوی تانن پوست.