بانک کشاورزی بزرگترین شرکت خاورمیانه را واگذار می کند

به گزارش نیوز، شرکت کشت و صنعت دهخدا به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی از بین داوطلبان مرد در استان.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند در شرکت کشت و صنعت کارون .

آقای مهندس محمد نصارزاده رئیس آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت کشت و صنعت کارون با بیان این که در دوره اول بهره برداری این شرکت که از روز ۲۳ مهر ماه آغاز و پس از.