قانون محاسبات عمومي كشور (1) - آغازگاه

ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰاء زﯾﺮ اﺳﺖ. : اﻟﻒ. ) ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ. ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻪ ﺑ. ﻪ. ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑ. ﻪ. وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎ از. ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎب. ﻫﺎي ﺧﺰاﻧﻪ.

نقد طرح محاسبات عمومی - امور اقتصادی و دارایی خوزستان - وزارت امور .

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر. ﻣﺼﻮب. /1. /6. 1366. ﻓﺼﻞ اول. –. ﺗﻌﺎرﯾﻒ. ﻣﺎده. -1. ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺣﺎوي. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺮآورد.